Wbrew powszechnemu przekonaniu ubezpieczenie OCP (OC Przewoźnika) nie zabezpiecza w pełni interesów właściciela przewożonego towaru, lecz przede wszystkim ma chronić przewoźnika i jego odpowiedzialność cywilną. Wypłata odszkodowania zaś następuje tylko w przypadku zaistnienia okoliczności, za które przewoźnik podnosi odpowiedzialność, przy czym podczas transportu mogą zaistnieć różne sytuacje, które tą odpowiedzialność mocno ograniczają (np. Limity SDR – art. 23 Konwencji CMR) lub wręcz wyłączają jak np. siła wyższa (Prawo Przewozowe art. 65 ust. 2) lub okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec (art. 17 ust. 2 Konwencji CMR) do powyższych wyłączeń można zaliczyć np. nadzwyczajne warunki atmosferyczne i siły przyrody, akty terroru, strajki, zamieszki publiczne, wypadek środka transportu z przyczyn niezależnych od przewoźnika, zaś w ruchu międzynarodowym dodatkowo rabunek, rozbój i kradzież rozbójniczą w wyniku czego Ubezpieczyciel w przypadku szkody w ramach ubezpieczenia OC Przewoźnika nie wypłaci odszkodowania za uszkodzenie lub utratę towaru bądź je drastycznie zaniży, o czym właściciel przewożonego towaru może nie wiedzieć lub nie być świadomy.

Tylko w ramach ubezpieczenia Cargo jesteście Państwo w stanie właściwie zabezpieczyć interesy swojego klienta przed możliwymi stratami finansowymi w wyniku szkody, a tym samym zabezpieczając swoją działalność w najlepszym wypadku przed utratą klientów, a w najgorszym przed możliwymi pozwami niezadowolonych klientów, którym Państwa polisa lub polisa Państwa przewoźnika podwykonawcy nie pokryła szkody.

  • Nadzwyczajne warunki atmosferyczne i siły przyrody

szkody na towarze wyrządzone przez nadzwyczajne warunki atmosferyczne i siły przyrody, w szczególności intensywne opady śniegu, silny wiatr, grad, trzęsienie ziemi, powódź itp.

  • Akty terroru, strajki, zamieszki publiczne

szkody w ładunku powstałe wskutek zamieszek publicznych, aktów wandalizmu, strajków, działań wojennych, blokady dróg czy wyrządzone aktami terroru, takimi jak chociażby użycie ciężarówki do ataku na przechodniów – przykład zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie w roku 2016, w którym użyta została polska ciężarówka, lub też sytuacji z 2020 roku zablokowania setek ciężarówek w Wielkiej Brytanii i odmowy wjazdu do Francji z uwagi na nową odmianę COVID-19.

  • Wypadek środka transportu z przyczyn niezależnych od przewoźnika

takim przypadkiem, w którym przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności jest np. zderzenie ze zwierzęciem lub wypadek z winy osoby trzeciej w wyniku którego doszło do uszkodzenia towaru, a sprawca szkody uciekł lub pozostał nieznany.

  • LIMITY SDR (art. 23 Konwencji CMR)

czyli limity ograniczające odpowiedzialność przewoźnika za szkodę w ruchu międzynarodowym do tzw. kwot wyrażonych w SDR, w wyniku czego właściciel towaru w przypadku szkody nie otrzyma wypłaty do pełnej wartości towaru!
Transport morski – 2 SDR* za 1 kg wagi brutto ładunku ( 2,41 EUR/kg)
Transport samochodowy międzynarodowy – 8,33 SDR* za 1 kg wagi brutto ładunku (10,01 EUR/kg)
Transport kolejowy i lotniczy – 17 SDR* za 1 kg wagi brutto ładunku (20,44 EUR/kg)
*Średni kurs SDR na dzień 2018-09-07 – 1,2025 EUR

Przykład:
Szkoda całkowita: Waga 4000kg, Wartość: 100 000 EUR
Transport morski: wypłata z tyt. Szkody całkowitej: 9640 EUR, strata po stronie właściciela: 90360 EUR
Transport samochodowy: wypłata z tyt. Szkody całkowitej: 40040 EUR, strata po stronie właściciela:59960 EUR
Transport lotniczy i kolejowy: wypłata z tyt. Szkody całkowitej: 81760 EUR, strata po stronie właściciela: 18240 EUR

  • Rabunek, kradzież lub kradzież rozbójnicza w ruchu międzynarodowym

czyli kradzież towaru przy użyciu przemocy, groźby jej natychmiastowego użycia lub poprzez doprowadzenie kierowcy lub konwojenta do stanu nieprzytomności, ale również kradzież z winy osoby uprawnionej, np. kradzież pojazdu wraz z towarem podczas załadunku ze strzeżonego miejsca nadawcy, podczas gdy ten sprawował kontrolę i nadzór nad przesyłką.

  • Pokrycie dodatkowych kosztów

Ubezpieczenie Cargo w przypadku rozszerzenia może dodatkowo pokrywać koszty transportu, cła, podatku VAT, akcyzy czy spodziewanego zysku – do 10% wartości fakturowej towaru!

  • Załadunek i wyładunek towaru

Polisa OC Przewoźnika nie pokryje również ew. szkód w wyniku nieprawidłowego załadunku, rozmieszczenia oraz wyładunku towaru dokonanego przez nadawcę lub odbiorcę (art 17 pkt 4 ust. c Konwencji CMR, art. 65 pkt. 3 ust. c Prawa Przewozowego). Tylko dzięki ubezpieczeniu Cargo mamy pewność że objęte ochroną będą wszystkie fazy transportu od chwili rozpoczęcia załadunku do czasu całkowitego rozładowania w miejscu przeznaczenia. Ubezpieczeniem objęte są również niezbędne czynności przeładunkowe, przejściowe magazynowanie ładunku na trasie transportu.

  • Szybka i bezproblemowa wypłata odszkodowania

Uzyskanie odszkodowania z polisy cargo w przeciwieństwie do ewentualnego odszkodowania z ubezpieczenia OC Przewoźnika lub OC Spedytora, jest znacznie łatwiejsze i szybsze, gdyż bez znaczenia pozostaje w tym przypadku okoliczność, czy przewoźnik (lub spedytor) ponosi winę za szkodę czy też nie, liczy się sam fakt powstania szkody, dzięki temu proces likwidacji nie wiąże się z długim wielomiesięcznym oczekiwaniem na ustalenie wszystkich okoliczności szkody, wyznaczeniem sprawcy oraz jego winy w szkodzie, dzięki temu właściciel towaru może w szybszy sposób otrzymać odszkodowanie, nie narażając się tym samym na utratę płynności finansowej wynikającej z powstałej szkody i przedłużającej się likwidacji.

  • Awaria wspólna (transport morski)

czyli decyzja kapitana statku o poświęceniu części ładunku lub statku albo o poniesieniu nadzwyczajnych wydatków w celu uratowania przed grożącym niebezpieczeństwem całości mienia zaangażowanego w wyprawie morskiej (statku, ładunku i frachtu). Koszty awarii wspólnej ponoszone są proporcjonalnie przez każdego z właścicieli uratowanego ładunku. Wykupienie ubezpieczenia Cargo zapewnia Państwu ochronę również w tego typu sytuacjach.

  • Szeroki zakres ubezpieczenia

Ochrona Państwa towaru w ramach ubezpieczenia Cargo oparta jest na tzw. Instytutowych Klauzulach Ubezpieczeniowych, które są powszechnie przyjęte w międzynarodowych ubezpieczeniach ładunkowych. Dla nowych towarów proponujemy najszerszy z możliwych na rynku tj. zakres ochrony ubezpieczeniowej, oparty na zasadzie „all risks” oferowany jest przez: Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1/1/09Dla używanych towarów proponujemy, węższy zakres oparty o Instytutowe Klauzule Ładunkowe (B) 1/1/09