Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Manful Logistics Natalia Pochwatko z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 57-200, ul. Jasna 7d/13.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail biuro@manfullogistics.pl lub adres siedziby, tj. Manful Logistics Natalia Pochwatko, Ząbkowice Śląskie, 57-200, ul. Jasna 7d/13
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody- art. 6 ust. 1 lit b i f RODO, celach :
– marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie;
– podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy transportowej/ spedycyjnej oraz świadczenie usług przez lub na rzecz Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami lub ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO).
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.
7. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie na adres: biuro@manfullogistics.pl wiadomości o chęci cofnięcia zgody.
8. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.